Wstęp

20.04.2018

Pojawienie się mediów cyfrowych całkowicie zmieniło sposób, w jaki młodzi ludzie spędzają czas wolny, komunikują się, uczą, pracują i odpoczywają. Ze względu na wszechobecność cyfrowych narzędzi często błędnie zakładamy, że młodzież potrafi z nich korzystać w kompetentny sposób. Tymczasem wyposażenie ich w kompetencje cyfrowe, dzięki którym będą mogli odnaleźć się w społeczeństwie informacyjnym, jest jednym z naszych najważniejszych zadań. Chcemy wykształcić szczęśliwych młodych ludzi, umiejących dbać o własny rozwój, nawiązywać relacje i angażować się w życie społeczne za pośrednictwem mediów. To ostatnie pozwoli im także wywierać wpływ na otoczenie i zmieniać świat na lepsze.

Z naszych obserwacji wynika, że w obszarze edukacji nieformalnej jest duże zapotrzebowanie na wspólną definicję, co to znaczy być kompetentnym użytkownikiem mediów cyfrowych, która pomoże podnieść jakość edukacji medialnej. Europejski Standard Edukacji Medialnej jest narzędziem, dzięki któremu edukatorzy mogą podnosić kompetencje medialne młodzieży. Mogą z niego korzystać zarówno organizacje młodzieżowe i instytucje pracujące z młodzieżą, jak również instytucje publiczne czy grupy nieformalne.

EMELS to projekt współfinansowany przez Program Unii Europejskiej Erasmus+, jako strategiczne partnerstwo 7 organizacji: fundacji Nowoczesna Polska, JFF z Niemiec, Centro Zaffiria z Włoch, Karpos z Grecji, Ariel Trust z Wielkiej Brytanii oraz Imec i fundacji Evens z Belgii.

Standard EMELS

Standard EMELS opisuje edukację medialną jako proces przygotowania osób – w tym wypadku pracowników młodzieżowych i młodzieży – do kompetentnego i świadomego korzystania z mediów cyfrowych. Standard został podzielony na 5 obszarów i 16 kompetencji, zilustrowanych praktycznymi przykładami wiedzy, umiejętności i postaw. Standard uzupełniają opisy dobrych praktyk i materiały edukacyjne.

Dlaczego warto korzystać ze Standardu?

Model kompetencji, który prezentujemy, wpisuje się w trwającą debatę na temat rozwoju kompetencji cyfrowych młodzieży. Zadaniem Standardu jest wsparcie inicjatyw skierowanych do młodzieży, których celem jest podnoszenie jej kompetencji cyfrowych, a w dalszej perspektywie umożliwienie młodzieży aktywnego udziału w społeczeństwie informacyjnym. Standard może być wykorzystywany przez pracowników młodzieżowych do:

  1. Oceny poziomu swoich kompetencji cyfrowych
  2. Oceny poziomu kompetencji cyfrowych innych osób
  3. Określania swoich celów rozwojowych i potrzeb szkoleniowych
  4. Planowania działań edukacyjnych dla młodzieży

Wskazówki dotyczące stosowania Standardu

Chociaż Standard był konsultowany z wieloma osobami zajmującymi się edukacją medialną w Europie, nie mamy jeszcze danych na temat jego działania w praktyce. Spodziewamy się, że po wdrożeniu w pracę edukatorów młodzieżowych, niektóre jego części będą wymagać adaptacji. I tak być musi, ponieważ zarówno początek, jak i oczekiwany końcowy efekt działań będzie różnić się w zależności od specyfiki danej organizacji czy grupy. Każdy pracownik młodzieżowy musi sam określić, które kompetencje jego podopieczni już posiadają, a które chce i powinien rozwijać. Tylko w ten sposób można osiągnąć zakładany cel wykształcenia kompetentnych użytkowników mediów.